Els nostres serveis

La protecció d'obres de propietat intel·lectual

El Dret d'autor protegeix totes les creacions originals literàries,
artístiques o científiques expressades per qualsevol mitjà o suport, tangible o
intangible, actualment conegut o que s'inventi en el futur, entre les quals
s'inclouen:

- Les obres literàries com seran els llibres, fullets, impresos,
epistolaris, escrits, discursos i al·locucions, conferències, informes forenses,
explicacions de càtedra i qualssevol altres obres de la mateixa naturalesa.

- Les obres musicals, amb o sense lletra.

- Les obres dramàtiques i dramàtic-musicals, les coreografies, les
pantomimes i, en general, les obres teatrals.

- Les obres cinematogràfiques i qualssevol altres obres audiovisuals.

- Les escultures i les obres de pintura, dibuix, gravat, litografia i les
historietes gràfiques, còmics o còmics, així com els seus assajos o esbossos i
les altres obres plàstiques, siguin o no aplicades.

- Els projectes, plànols, maquetes i dissenys d'obres arquitectòniques i
d'enginyeria.

- Els gràfics, mapes i dissenys relatius a la topografia, la geografia i,
en general, a la ciència.

- Les obres fotogràfiques i les expressades per procediment anàleg a la
fotografia.

- Els programes d'ordinador.

De la mateixa manera, el títol d'una obra, sigui del tipus que sigui, quan
sigui original, quedarà protegit com a part d'ella.

A Volart Pons, posem a disposició dels nostres clients les millors vies de
protegir les seves creacions intel·lectuals, ajustant-les a les
característiques del tipus d'obra a protegir i el seu àmbit d'utilització.

Registre d' una obra arquitectònica mitjançant la propietat intelectual.

La protecció de les obres literàries per la propietat intel·lectual

La protecció d'obres musicals per la propietat intel·lectual

La protecció d'obres de teatre i escèniques per la propietat intel·lectual

La protecció d'obres cinematogràfiques i audiovisuals per la propietat intel·lectual

La protecció d'obres d'art per la propietat intel·lectual

La protecció de les obres d'arquitectura per la propietat intel·lectual

La protecció de les obres de fotografia per la propietat intel·lectual

La protecció del programari (programes d'ordinador, aplicacions, videojocs, pàgines web, o bases de dades) per la propietat intel·lectual

La protecció de les obres multimèdia per la propietat intel·lectual

La protecció de les traduccions, arranjaments musicals, adaptacions, i altres obres derivades per la propietat intel·lectual

La protecció dels dissenys de roba per la propietat intel·lectual

La protecció de les obres de joieria per la propietat intel·lectual