Contractes d'edició

Pel contracte d'edició l'autor cedeix a l'editor, mitjançant compensació econòmica, el dret de reproduir la seva obra i el de distribuir-la. L'editor s'obliga a realitzar aquestes operacions pel seu compte i risc en les condicions pactades i amb subjecció al que disposa aquesta Llei.
A Volart Pons, oferim assessorament expert sobre la redacció d'aquest tipus de contractes i el seu millor s'ajusti a les formes d'explotació desitjades.

Demana mes informació;INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE LA NOSTRA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Responsable: R. VOLART PONS I CIA, SL

Finalitat: Atendre consultes plantejades i enviar informació i pressupost sobre els serveis sol·licitats.

Legitimació: Mesures precontractuals i interès legítim.

Destinataris : Proveïdors de Serveis de Societat de la informació, organismes i / o administracions públiques, i professionals del sector legal.

drets: Exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat i limitació.

Més informació: Consulta la Política de Privadesa

FAQ: Preguntes Freqüents